skip to main content
Show Results with:

ศัพท์จิตวิเคราะห์สำหรับวรรณคดีวิจารณ์ : คำอธิบายตามแนวของซิกมันด์ ฟรอยด์ / พิริยะดิศ มานิตย์
Sap čhit wikhro̜ samrap wannakhadī wičhān : khamʿathibāi tām nǣo khō̜ng Sikman Fō̜rō̜ / Phiriyadit Mānit.

พิริยะดิศ มานิตย์ Phiriyadit Mānit.

กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013] 2557 Krungthēp [Bangkok] : Khrōngkān Phœ̄iphrǣ Phonngānawichākān Khana ʿAksō̜nsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [i.e. 2013]

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait