skip to main content
Show Results with: Show Results with:

歷代帝王權術總覽 / 易白沙編著 ; 郭長庚, 吳興勇譯
Li dai di wang quan shu zong lan / Yi Baisha bian zhu ; Guo Changgeng, Wu Xingyong yi.

Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1999. 長沙 : 湖南人民出版社, 1999

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait