skip to main content
Show Results with: Show Results with:

乾隆皇帝評點古今 / (清)乾隆皇帝著 ; 胡衛平, 孫海洋今譯
Qianlong huang di ping dian gu jin / Qianlong huang di zhu ; Hu Weiping, Sun Haiyang jin yi.

乾隆, Emperor of China, 1711-1799 Qianlong, Emperor of China, 1711-1799

Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1999. 長沙 : 湖南人民出版社, 1999

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait