skip to main content
Show Results with:

9 results  for Everything in this catalogue

Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#33274;&#28771;&#30340;&#25945;&#32946;&#30740;&#35342;&#26371;&#35542;&#25991;&#38598; / &#26519;&#23447;&#32681;&#31561;&#33879;<br>Taiwan de jiao yu yan tao hui lun wen ji / Lin Zongyi deng zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

臺灣的教育研討會論文集 / 林宗義等著
Taiwan de jiao yu yan tao hui lun wen ji / Lin Zongyi deng zhu.

臺灣的教育研討會 (1988 : Taipei, Taiwan) Taiwan de jiao yu yan tao hui (1988 : Taipei, Taiwan)

臺北市 : 自立晚報社文化出版部, 民國78 [1989] Taibei Shi : Zi li wan bao she wen hua chu ban bu, Min guo 78 [1989]

Check library holdings

2
&#21488;&#28771;&#27704;&#32396;&#30332;&#23637;&#30740;&#35342;&#26371;&#35542;&#25991;&#38598; / &#21555;&#26862;&#30000;&#20027;&#32232;<br>Taiwan yong xu fa zhan yan tao hui lun wen ji / Wu Sentian zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

台灣永續發展研討會論文集 / 吳森田主編
Taiwan yong xu fa zhan yan tao hui lun wen ji / Wu Sentian zhu bian.

吳森田 Sentian Wu

Taipei : Guo li zhong xing da xue fa shang xue yuan, Minguo 86 nian [1997]. 臺北 : 國立中興大學法商學院, 民國86年[1997]

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

傳統文化與現代生活硏討會論文集 / 中華文化復興運動推行委員會編印
Chuan tong wen hua yu xian dai sheng huo yan tao hui lun wen ji / Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui bian yin.

傳統文化與現代生活硏討會 (1982 : Taipei, Taiwan) Chuan tong wen hua yu xian dai sheng huo yan tao hui (1982 : Taipei, Taiwan)

Taibei Shi : Gai hui, min guo 71 [1982] 臺北市 : 該會, 民國71 [1982]

Check library holdings

4
&#21488;&#28771;&#27665;&#20027;&#33258;&#30001;&#30340;&#26354;&#25240;&#27511;&#31243; : &#32000;&#24565;&#38647;&#38663;&#26696;&#19977;&#21313;&#21608;&#24180;&#23416;&#34899;&#30740;&#35342;&#26371;&#35542;&#25991;&#38598; / &#28548;&#31038;<br>Taiwan min zhu zi you de qu zhe li cheng : ji nian Lei Zhen an san shi zhou nian xue shu yan tao hui lun wen ji / Cheng she.
Material Type:
Book
Add to My workspace

台灣民主自由的曲折歷程 : 紀念雷震案三十周年學術研討會論文集 / 澄社
Taiwan min zhu zi you de qu zhe li cheng : ji nian Lei Zhen an san shi zhou nian xue shu yan tao hui lun wen ji / Cheng she.

臺北市 : 自立晚報社文化出版部, 民國81 [1992] Taibei Shi : Zi li wan bao she wen hua chu ban bu, Min guo 81 [1992]

Check library holdings

5
Standortbestimmung Deutschlandforschung / herausgegeben von Markus Gloe, Lutz Haarmann und Tom Thieme.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Standortbestimmung Deutschlandforschung / herausgegeben von Markus Gloe, Lutz Haarmann und Tom Thieme.

Berlin : Duncker & Humblot, [2016]

Check library holdings

6
Velike sile i male dr&#382;ave u hladnom ratu 1945-1955. : slu&#269;aj Jugoslavije : zbornik radova sa Me&#273;unarodne nau&#269;ne konferencije, Beograd, 3-4. novembar 2003 = Great powers and small countries in Cold War, 1945-1955 : issue of ex-Yugoslavia : proceedings of the international scientific conference, Belgrade, November 3rd-4th 2003 / urednik Ljubodrag Dimi&#263;.
Material Type:
Book
Add to My workspace
7
Microcosm of European integration : the German-Polish border regions in transformation / Elz&#775;bieta Opi&#322;owska, Jochen Roose (eds.).
Material Type:
Book
Add to My workspace

Microcosm of European integration : the German-Polish border regions in transformation / Elżbieta Opiłowska, Jochen Roose (eds.).

Baden-Baden : Nomos, 2015.

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

The development of democracy in the ASEAN region / editors, Leopoldo J. Dejillas, Günther L. Karcher.

Makati City, Philippines : Konrad Adenauer Foundation, Institute for Development Research and Studies, ©1997.

Check library holdings

9
Tommaso Gallarati Scotti e la citta&#768; di Milano, 1945-1966 / a cura di Francesca Pino e Paola Chiapponi.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tommaso Gallarati Scotti e la città di Milano, 1945-1966 / a cura di Francesca Pino e Paola Chiapponi.

Milano : Cisalpino, Istituto editoriale universitario, [2014]

Check library holdings

9 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Request to Reading Room  (7)
 2. Purchase a copy  (7)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1989  (1)
 2. 1989To1991  (1)
 3. 1992To1996  (1)
 4. 1997To2005  (3)
 5. After 2005  (3)
 6. Refine further open sub menu

Language 

 1. Chinese  (4)
 2. English  (2)
 3. Serbian  (1)
 4. German  (1)
 5. Italian  (1)
 6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait