skip to main content
Show Results with:

5 results  for Everything in this catalogue

Refined by: language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#26087;&#21046;&#24230;&#26102;&#26399;&#30340;&#22320;&#19979;&#25991;&#23398; / &#32599;&#20271;&#29305;&#12539;&#36798;&#24681;&#39039; (Robert Darnton)&#33879; ; &#21016;&#20891;&#35793;<br>Jiu zhi du shi qi de di xia wen xue / Luobote Da'endun (Robert Darnton) zhu ; Liu Jun yi.
Material Type:
Book
Add to My workspace

旧制度时期的地下文学 / 罗伯特・达恩顿 (Robert Darnton)著 ; 刘军译
Jiu zhi du shi qi de di xia wen xue / Luobote Da'endun (Robert Darnton) zhu ; Liu Jun yi.

Robert Darnton

北京 : 中国人民大学出版社, 2012 Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2012.

Check library holdings

2 related resources
2
&#30041;&#27861;&#32426;&#20107; : &#20108;&#21313;&#19990;&#32426;&#21021;&#20013;&#22269;&#30041;&#27861;&#21490;&#26009;&#36753;&#24405; = LiuFa jishi / &#21608;&#27704;&#29645;&#33879;<br>Liu Fa ji shi : er shi shi ji chu Zhongguo liu Fa shi liao ji lu = LiuFa jishi / Zhou Yongzhen zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

留法纪事 : 二十世纪初中国留法史料辑录 = LiuFa jishi / 周永珍著
Liu Fa ji shi : er shi shi ji chu Zhongguo liu Fa shi liao ji lu = LiuFa jishi / Zhou Yongzhen zhu.

周永珍 Yongzhen Zhou

北京 : 北京图书馆出版社, 2008 Beijing : Beijing tu shu guang chu ban she, 2008.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

巴黎公社公告集 / 罗新璋编译
Bali gong she gong gao ji / Luo Xinzhang bian yi.

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1978. 上海 : 上海人民出版社, 1978

Check library holdings

4
&#30343;&#23478;&#39080;&#23578; : &#28165;&#20195;&#23470;&#24311;&#33287;&#35199;&#26041;&#36020;&#26063;&#29664;&#23542; / &#22283;&#31435;&#25925;&#23470;&#21338;&#29289;&#38498;, &#28683;&#38525;&#25925;&#23470;&#21338;&#29289;&#38498;, &#21345;&#22320;&#20126;&#20856;&#34255; ; [&#20027;&#32232;&#34081;&#29611;&#33452;]<br>Huang jia feng shang : Qing dai gong ting yu xi fang gui zu zhu bao = Royal Style : Qing dynasty and western court jewelry / Guo li gu gong bo wu yuan (National Palace Museun), Shenyang gu gong bo wu yuan (Shenyang Palace Museum), Kadiya dian (Cartier Collection) [zhu bian Cai Meifen].
Material Type:
Book
Add to My workspace
5
Material Type:
Book
Add to My workspace

巴黎公社图片集 / 郭华榕, 斉文颖编
Bali gong she tu pian ji / Guo Huarong, Qi Wenying bian.

郭华榕 Huarong Guo

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978. 北京 : 人民美術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1978

Check library holdings

5 results  for Everything in this catalogue

Searching Remote Databases, Please Wait