skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 21  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 next page
Refined by: subject: Taiwan remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#21488;&#28771;&#21490;&#23565;&#35441;&#37636; / &#25140;&#22283;&#28999;&#33879;<br>Taiwan shi dui hua lu / Dai Guohui zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

台灣史對話錄 / 戴國煇著
Taiwan shi dui hua lu / Dai Guohui zhu.

戴國煇, 1931- Kokuki Tai, 1931-2001

台北市 : 南天書局, 2002 Taibei Shi : Nan tian shu ju, 2002.

Check library holdings

2
&#22806;&#20132;&#31192;&#32862; : &#19968;&#20061;&#20845;&#9675;&#24180;&#20195;&#21488;&#21271;&#33775;&#24220;&#22806;&#20132;&#31192;&#36763; / &#21608;&#35895;&#33879;<br>Wai jiao mi wen : 1960 nian dai Taibei Hua fu wai jiao mi xin / Zhou Fu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

外交秘聞 : 一九六○年代台北華府外交秘辛 / 周谷著
Wai jiao mi wen : 1960 nian dai Taibei Hua fu wai jiao mi xin / Zhou Fu.

周谷 Fu Zhou

Taipei : Lianjing chu ban shi ye gong si, 2006. 臺北 : 聯經出版事業公司, 2006

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

從國民大會到立法院 / 黃天福
Cong guo min da hui dao li fa yuan / Huang, Tianfu.

黃天福 Tianfu Huang

Taibei : Huang Tianfu : Zong jing xiao Lian Ya chu ban she, Minguo 67 [1978] 臺北 : 黃天福 : 總經銷聯亞出版社, 民國67 [1978]

Check library holdings

4
&#33274;&#28771;&#23565;&#22806;&#38364;&#20418;&#30340;&#31418;&#25506; / &#38515;&#33459;&#26126;&#33879;<br>Taiwan dui wai guan xi di kui tan / Chen Fangming zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

臺灣對外關係的窺探 / 陳芳明著
Taiwan dui wai guan xi di kui tan / Chen Fangming zhu.

陳芳明, 1947- Fangming Chen, 1947-

臺北市 : 自立晚報社文化出版部, 民國79 [1990] Taibei Shi : Zi li wan bao she wen hua chu ban bu, Min guo 79 [1990]

Check library holdings

5
&#21488;&#28771;&#19977;&#21313;&#24180; : 1949-1979 / &#33541;&#23478;&#29734;&#20027;&#32232;<br>Taiwan san shi nian : 1949-1979 / Mao Jiaqi zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

台灣三十年 : 1949-1979 / 茅家琦主編
Taiwan san shi nian : 1949-1979 / Mao Jiaqi zhu bian.

茅家琦 Jiaqi Mao

[Zhengzhou] : Henan ren min chu ban she, 1988. [鄭州] : 河南人民出版社, 1988

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

民主政治與台灣前途 / 邱垂亮著 = Democracy and the future of Taiwan / by C.L. Chiou
Min zhu zheng zhi yu Taiwan qian tu / Qiu Chuiliang = Democracy and the future of Taiwan / by C.L. Chiou.

邱垂亮 Chuiliang Qiu

Xianggang Jiulong : Zi lian chu ban she, 1976. 香港九龍 : 自聨出版社, 1976

Check library holdings

7
&#37325;&#20462;&#21488;&#28771;&#30465;&#36890;&#24535;. &#21367;7, &#25919;&#27835;&#24535;. &#35696;&#26371;&#31687;&#65380;&#36984;&#33289;&#32631;&#20813;&#31687; / &#26519;&#26481;&#26124;, &#24278;&#36001;&#32880;&#32232;&#32386;<br>Chong xiu Taiwan Sheng tong zhi. Juan 7, Zheng zhi zhi. Yi hui pian, xuan ju ba mian pian / Lin Dongchang, Liao Caicong bian zuan.
Material Type:
Book
Add to My workspace

重修台灣省通志. 卷7, 政治志. 議會篇、選舉罷免篇 / 林東昌, 廖財聰編纂
Chong xiu Taiwan Sheng tong zhi. Juan 7, Zheng zhi zhi. Yi hui pian, xuan ju ba mian pian / Lin Dongchang, Liao Caicong bian zuan.

林東昌 Dongchang Lin

Nantou : Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 81 nian [1992]. 南投 : 台灣省文獻委員會, 民國81年[1992]

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

抽絲剥繭看高雄暴力事件 / 中國出版公司編印
Chou si bo jian kan Gaoxiong bao li shi jian / Zhongguo chu ban gong si bian yin.

Taibei : Zhongguo chu ban gong si, Minguo 69 [1980] 台北 : 該公司, 民國69 [1980]

Check library holdings

9
&#21488;&#28771;&#27704;&#32396;&#30332;&#23637;&#30740;&#35342;&#26371;&#35542;&#25991;&#38598; / &#21555;&#26862;&#30000;&#20027;&#32232;<br>Taiwan yong xu fa zhan yan tao hui lun wen ji / Wu Sentian zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

台灣永續發展研討會論文集 / 吳森田主編
Taiwan yong xu fa zhan yan tao hui lun wen ji / Wu Sentian zhu bian.

吳森田 Sentian Wu

Taipei : Guo li zhong xing da xue fa shang xue yuan, Minguo 86 nian [1997]. 臺北 : 國立中興大學法商學院, 民國86年[1997]

Check library holdings

10
&#26368;&#24460;&#30340;&#21488;&#28771;&#32317;&#30563;&#24220; : 1944-1946&#24180;&#32066;&#25136;&#36039;&#26009;&#38598; / (&#26085;)&#37428;&#26408;&#33538;&#22827;&#36039;&#26009;&#25552;&#20379; ; &#34311;&#29796;&#23815;&#20027;&#32232;<br>Zui hou de Taiwan zong du fu : 1944-1946 nian zhong zhan zi liao ji / (Ri) Lingmu Maofu zi liao ti gong ; Su Yaochong zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

最後的台灣總督府 : 1944-1946年終戰資料集 / (日)鈴木茂夫資料提供 ; 蘇瑤崇主編
Zui hou de Taiwan zong du fu : 1944-1946 nian zhong zhan zi liao ji / (Ri) Lingmu Maofu zi liao ti gong ; Su Yaochong zhu bian.

鈴木茂夫, 1931- Shigeo Suzuki, 1931-

Taizhong : Chen xing chu ban you xian gong si, 2004. 台中 : 晨星出版有限公司, 2004

Check library holdings

Results 1 - 10 of 21  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

  1. Request to Reading Room  (15)
  2. Purchase a copy  (7)
  3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
  1. Before1982  (3)
  2. 1982To1989  (3)
  3. 1990To1996  (4)
  4. 1997To2002  (6)
  5. After 2002  (5)
  6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait