skip to main content
Primo Advanced Search
Advanced search    Note: Search terms must be in lower case
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Date range searching is not available for Article, Issue and Archived Website records; nor does it work for Audio records.

Results 1 - 10 of 53  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#20013;&#22269;&#21476;&#20195;&#38517;&#23517;&#21046;&#24230;&#21490;&#30740;&#31350; / &#26472;&#23485;&#33879;<br>Zhongguo gu dai ling qin zhi du shi yan jiu / Yang Kuan zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中国古代陵寝制度史研究 / 杨宽著
Zhongguo gu dai ling qin zhi du shi yan jiu / Yang Kuan zhu.

杨宽, author Kuan Yang, author.

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2016. 上海 : 上海人民出版社, 2016

Check library holdings

2
"&#22307;&#29579;"&#30340;&#24819;&#35937;&#19982;&#23454;&#36341; : &#21476;&#20195;&#20013;&#22269;&#30340;&#21531;&#26435;&#21512;&#27861;&#24615;&#30740;&#31350; / &#24352;&#26143;&#20037;&#33879;<br>"Sheng wang" de xiang xiang yu shi jian : gu dai Zhongguo de jun quan he fa xing yan jiu / Zhang Xingjiu zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

"圣王"的想象与实践 : 古代中国的君权合法性研究 / 张星久著
"Sheng wang" de xiang xiang yu shi jian : gu dai Zhongguo de jun quan he fa xing yan jiu / Zhang Xingjiu zhu.

张星久, 1956- author Xingjiu Zhang, 1956- author.

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2018. 上海 : 上海人民出版社, 2018

Check library holdings

3
&#27511;&#20195;&#24093;&#29579;&#27402;&#34899;&#32317;&#35261; / &#26131;&#30333;&#27801;&#32232;&#33879; ; &#37101;&#38263;&#24218;, &#21555;&#33288;&#21191;&#35695;<br>Li dai di wang quan shu zong lan / Yi Baisha bian zhu ; Guo Changgeng, Wu Xingyong yi.
Material Type:
Book
Add to My workspace

歷代帝王權術總覽 / 易白沙編著 ; 郭長庚, 吳興勇譯
Li dai di wang quan shu zong lan / Yi Baisha bian zhu ; Guo Changgeng, Wu Xingyong yi.

Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1999. 長沙 : 湖南人民出版社, 1999

Check library holdings

4
&#25104;&#21513;&#24605;&#27735;&#20840;&#20256; / &#37329;&#27901;&#28799;&#33879;<br>Chengjisihan quan zhuan / Jin Zecan zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

成吉思汗全传 / 金泽灿著
Chengjisihan quan zhuan / Jin Zecan zhu.

金泽灿, author Zecani Jin, author.

Huhehaote : Yuan fang chu ban she, 2013. 呼和浩特 : 远方出版社, 2013

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

歷代名人生卒年表 / 粱廷燦編
Li dai ming ren sheng zu nian biao / Liang Tingcan bian.

粱廷燦 Tingcan Liang

Taibei : 臺灣商務印書館, 民國59 [1970] Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 59 [1970]

Check library holdings

6
&#22825;&#28514;&#36020;&#20881; : &#28165;&#30343;&#26063;&#30340;&#38542;&#23652;&#32080;&#27083;&#33287;&#32147;&#28639;&#29983;&#27963; / &#36084;&#24800;&#25935;&#33879;<br>Tian huang gui zhou : Qing huang zu de jie ceng jie gou yu jing ji sheng huo / Lai Huimin zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

天潢貴冑 : 清皇族的階層結構與經濟生活 / 賴惠敏著
Tian huang gui zhou : Qing huang zu de jie ceng jie gou yu jing ji sheng huo / Lai Huimin zhu.

賴惠敏 Huimin Lai

Taipei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 86 nian [1997]. 臺北 : 中央研究院近代史研究所, 民國86年[1997]

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

清東陵大觀 / 于善浦編著
Qing Dong ling da guan / Yu Shanpu bian zhu.

Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she, 1985. 石家莊 : 河北人民出版社, 1985

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

成吉思汗傳 / 馮承鈞著
Chengjisihan zhuan / Feng Chengjun zhu.

馮承鈞, 1885-1946 Chengjun Feng, 1887-1946

Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 58 [1969] 臺北 : 臺灣商務印書館, 民國58 [1969]

Check library holdings

9
&#38493;&#35199;&#24093;&#38517;&#27284;&#26696; / &#38493;&#35199;&#30465;&#25991;&#29289;&#23616;, &#35199;&#23433;&#25991;&#29289;&#20445;&#35703;&#20462;&#24489;&#20013;&#24515;&#32232;<br>Shanxi di ling dang an / Shanxi Sheng wen wu ju, Xian wen wu bao hu xiu fu zhong xin bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

陝西帝陵檔案 / 陝西省文物局, 西安文物保護修復中心編
Shanxi di ling dang an / Shanxi Sheng wen wu ju, Xian wen wu bao hu xiu fu zhong xin bian.

China. 陝西省. 文物局 China. Shanxi Sheng. Wen wu ju.

Beijing : Wen wu chu ban she, 2009. 北京 : 文出版社, 2009

Check library holdings

10
&#20094;&#38534;&#30343;&#24093;&#35413;&#40670;&#21476;&#20170; / (&#28165;)&#20094;&#38534;&#30343;&#24093;&#33879; ; &#32993;&#34907;&#24179;, &#23403;&#28023;&#27915;&#20170;&#35695;<br>Qianlong huang di ping dian gu jin / Qianlong huang di zhu ; Hu Weiping, Sun Haiyang jin yi.
Material Type:
Book
Add to My workspace

乾隆皇帝評點古今 / (清)乾隆皇帝著 ; 胡衛平, 孫海洋今譯
Qianlong huang di ping dian gu jin / Qianlong huang di zhu ; Hu Weiping, Sun Haiyang jin yi.

乾隆, Emperor of China, 1711-1799 Qianlong, Emperor of China, 1711-1799

Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1999. 長沙 : 湖南人民出版社, 1999

Check library holdings

Results 1 - 10 of 53  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Request to Reading Room  (46)
 2. Purchase a copy  (19)
 3. Shelved in Reading Room  (1)
 4. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Books  (52)
 2. Journals  (1)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1984  (6)
 2. 1984To1995  (5)
 3. 1996To2001  (8)
 4. 2002To2009  (9)
 5. After 2009  (25)
 6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait