skip to main content
Show Results with:
Refined by: language: Thai remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#3624;&#3633;&#3614;&#3607;&#3660;&#3592;&#3636;&#3605;&#3623;&#3636;&#3648;&#3588;&#3619;&#3634;&#3632;&#3627;&#3660;&#3626;&#3635;&#3627;&#3619;&#3633;&#3610;&#3623;&#3619;&#3619;&#3603;&#3588;&#3604;&#3637;&#3623;&#3636;&#3592;&#3634;&#3619;&#3603;&#3660; : &#3588;&#3635;&#3629;&#3608;&#3636;&#3610;&#3634;&#3618;&#3605;&#3634;&#3617;&#3649;&#3609;&#3623;&#3586;&#3629;&#3591;&#3595;&#3636;&#3585;&#3617;&#3633;&#3609;&#3604;&#3660; &#3615;&#3619;&#3629;&#3618;&#3604;&#3660; / &#3614;&#3636;&#3619;&#3636;&#3618;&#3632;&#3604;&#3636;&#3624; &#3617;&#3634;&#3609;&#3636;&#3605;&#3618;&#3660;<br>Sap c&#780;hit wikhro&#796; samrap wannakhadi&#772; wic&#780;ha&#772;n : kham&#703;athiba&#772;i ta&#772;m n&#230;&#772;o kho&#796;&#772;ng Sikman Fo&#796;&#772;ro&#796;&#772; / Phiriyadit Ma&#772;nit.
Material Type:
Book
Add to My workspace

ศัพท์จิตวิเคราะห์สำหรับวรรณคดีวิจารณ์ : คำอธิบายตามแนวของซิกมันด์ ฟรอยด์ / พิริยะดิศ มานิตย์
Sap čhit wikhro̜ samrap wannakhadī wičhān : khamʿathibāi tām nǣo khō̜ng Sikman Fō̜rō̜ / Phiriyadit Mānit.

พิริยะดิศ มานิตย์ Phiriyadit Mānit.

กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013] 2557 Krungthēp [Bangkok] : Khrōngkān Phœ̄iphrǣ Phonngānawichākān Khana ʿAksō̜nsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [i.e. 2013]

Check library holdings

Refine Search Results

on this subject:

  1. Psychoanalysis

Searching Remote Databases, Please Wait